INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

1. Wstęp

1.1    „BRINTONS AGNELLA” Spółka z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 42, 15-113 Białystok („BRINTONS AGNELLA” ) poważnie traktuje kwestię ochrony danych.  Korzystanie ze stron internetowych naszej nie jest możliwe bez podania pewnych danych osobowych; jednakże, jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z określonych usług za pośrednictwem naszej strony internetowej, niezbędne może okazać się przetwarzanie dodatkowych danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zwrócimy się do osoby, której dane dotyczą o zgodę na ich przetwarzanie.

1.2    Przetwarzanie  danych osobowych musi być zawsze zgodne z ogólnymi przepisami o ochronie danych z roku 2016 („RODO”) oraz z przepisami krajowymi dotyczącymi „BRINTONS AGNELLA”. Za pomocą niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności pragniemy poinformować opinię publiczną, dlaczego gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe oraz poinformować osoby, których dane dotyczą o ich prawach związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych.

2. Definicje

2.1    Informacja o ochronie prywatności w firmie „BRINTONS AGNELLA” opiera się na terminach zastosowanych przez prawodawcę Unii Europejskiej w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych („RODO”). Poniżej definicje kluczowych terminów przyjętych w rozporządzeniu:

 • Administrator danych: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; w przypadku, gdy cele i sposoby takiego przetwarzania są określone prawem Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego może określać, kto jest administratorem danych lub jakie są poszczególne kryteria jego wyznaczania.
 • Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy, lub do jednego lub więcej szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby.
 • Podmiot danych: każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych odpowiedzialnego za przetwarzanie.
 • Podmiot przetwarzający: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.
 • Odbiorca: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia, czy też nie. Za odbiorcę danych nie uznaje się jednak organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego; przetwarzanie tych danych przez organy władzy publicznej musi być zgodne z przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.
 • Strona trzecia: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 • Ograniczenie przetwarzania: oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.
 • Przetwarzanie: każda operacja lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, adoptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Profilowanie: dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegająca na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • Zgoda: zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby, której dane dotyczą, przez co osoba ta, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 • Nazwa i adres Administratora Danych

3. Administratorem danych jest:

„BRINTONS AGNELLA” Spółka z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 42, 15-113 Białystok, telefon:+48 85 67 52 551, e-mail: biuro@agnella.pl, strona internetowa: www.agnella.pl

4. Nazwa i adres Głównego Organu Nadzoru

4.1    Wiodącym organem nadzorczym sprawującym nadzór nad administratorem danych jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /Prezes UODO/  siedziba: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

5. Pliki cookie

5.1    Firma „BRINTONS AGNELLA” wykorzystuje na swojej stronie internetowej pliki cookie, które są plikami tekstowymi przechowywanymi w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową. Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z takich plików.

5.2    Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie, który jest niepowtarzalny dla każdego takiego pliku. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą zostać przypisane do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie.

5.3    Korzystając z plików cookie, strony internetowe i serwery mogą rozróżniać poszczególne przeglądarki osób, które je odwiedzają. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

5.4    Dzięki wykorzystaniu plików cookie witryna internetowa „BRINTONS AGNELLA” jest bardziej przyjazna dla użytkownika, jako że pliki te pozwalają lepiej dopasować zawartość wyświetlaną na stronie do jego potrzeb.

5.5    Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili na czas określony lub na stałe zablokować ustawienia plików cookie na naszej witrynie internetowej, a także usunąć pliki już zapisane poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.

5.6    Dezaktywacja plików cookie w przeglądarce internetowej może skutkować zablokowaniem niektórych użytecznych funkcji na naszej witrynie internetowej.

6. Powody i cele, dla których przetwarzamy informacje

6.1    Poniżej znajduje się obszerny opis sposobu, w jaki „BRINTONS AGNELLA” przetwarza dane osobowe.  Aby zrozumieć, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe, należy również zwrócić uwagę na spersonalizowane komunikaty, które od nas Państwo otrzymują. Przetwarzanie danych osobowych pozwala nam na promowanie naszych towarów i usług, prowadzenie własnych kont i rejestrów oraz zarządzanie i wspieranie naszych pracowników.

6.2    Poniżej wymieniamy źródła, z których pozyskujemy informacje potrzebne do realizacji wyżej wymienionych celów:

 • osoby, której dane dotyczą – w sposób bezpośredni (np. dane wprowadzone do formularzy),
 • osoby, której dane dotyczą – w sposób pośredni (np. informacje zebrane podczas przeglądania naszej strony internetowej, takie jak adresy IP),
 • publicznie dostępne rejestry,
 • media społecznościowe (np. Twitter, LinkedIn, Facebook),
 • badania prowadzone przez dostawców zewnętrznych (np. wyszukiwarki internetowe).

6.3 Przetwarzane informacje mogą zawierać:

 • dane osobowe,
 • dane dotyczące działalności gospodarczej osoby, której dane osobowe
 • przetwarzamy,
 • dane dotyczące towarów zakupionych przez daną osobę i usług, z których korzysta,
 • szczegóły dotyczące sytuacji finansowej,
 • szczegóły dotyczące wykształcenia,
 • szczegóły dotyczące zatrudnienia.

6.4 Przetwarzamy dane osobowe:

 • konsumentów,
 • pracowników,
 • osób składających reklamacje oraz wysyłających zapytania,
 • dostawców,
 • doradców i innych specjalistów.

6.5   W niektórych przypadkach ujawniać przetwarzane przez nas informacje osobom, których one dotyczą oraz organizacjom.  W określonych przypadkach jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkich aspektów ustawy o ochronie danych (ang. „DPA”), przepisów dotyczących prywatności i komunikacji elektronicznej (ang.”PECR”) oraz ogólnej ustawy o ochronie danych z 2016 r. („RODO”) w jej obowiązującej wersji.  Poniżej znajduje się lista organizacji, z którymi być może będziemy musieli podzielić się niektórymi danymi osobowymi, które przetwarzamy.

6.6 W razie potrzeby lub gdy jest to wymagane, dzielimy się informacjami z:

 • współpracownikami biznesowymi i innymi profesjonalnymi doradcami,
 • organizacjami finansowymi,
 • obecnymi, byłymi lub potencjalnymi pracodawcami,
 • organami odpowiedzialnymi za edukację i komisjami egzaminacyjnymi,
 • dostawcami i usługodawcami.

7. Prawa osoby, których dane dotyczą

7.1    Poniżej wyszczególniamy prawa, które na gruncie rozporządzenia RODO przysługują osobom zamieszkałym na terenie państwa członkowskiego UE, których dane dotyczą. W celu dochodzenia tych praw, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z firmą Brintons.

7.2    Prawo do informacji, czy dane są przetwarzane: każda osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać od administratora danych potwierdzenie, czy dotyczące jej dane osobowe są przetwarzane.

7.3    Prawo dostępu do danych: każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania od administratora danych bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym momencie oraz kopii tych danych, a także do uzyskania informacji, czy jej dane osobowe są przekazywane państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o zastosowanych w procesie przekazywania danych zabezpieczeniach.

7.4    Prawo do sprostowania danych: każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Uwzględniając cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą ma prawo uzupełnienia danych niekompletnych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

7.5    Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym): każda osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądać od administratora danych usunięcia danych osobowych go dotyczących a administrator danych ma obowiązek usunąć dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeżeli zastosowanie ma jedna z podstaw prawnych, chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne.

7.6    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do zażądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku, gdy ma zastosowanie powód ustawowy.

7.7    Prawo do przenoszenia danych: każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez administratora danych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego.

7.8    Prawo sprzeciwu: każda osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

7.9    Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji, w tym profilowanie: każda osoba, której dane dotyczą ma prawo odmowy podlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7.10  Prawo do wycofania zgody: w przypadku, gdy zgoda stanowi podstawę przetwarzania, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.  Osoby, których dane dotyczą, mogą wycofać zgodę wysyłając wiadomość e-mail na adres: dataprotection@brintons.co.uk.

7.11  Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: jeżeli administrator danych nie zareaguje na wniosek osoby, której dane dotyczą w rozsądnym terminie, podmiot ten może skontaktować się z organem nadzoru. Dane kontaktowe takich organów znajdują się w punkcie 4 niniejszej informacji o ochronie prywatności.

8. Podstawa prawna przetwarzania danych

8.1    Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do jednego lub więcej konkretnych celów.
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych, lub do podjęcia kroków na wniosek podmiotu danych przed zawarciem umowy.
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych.
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej.
 • jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji uzasadnionych interesów administratora danych lub strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są podrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności podmiotu danych, które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy podmiot danych jest dzieckiem.

9. Uzasadnione prawnie interesy administratora danych lub strony trzeciej

9.1    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jego celem jest prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

10. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

10.1  Jako administrator danych, „BRINTONS AGNELLA” wdrożył środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, jednak nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.  W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, ma szczególne obawy, co do konkretnej metody przesyłania danych, podejmiemy kroki w celu zapewnienia metody alternatywnej.

11. Przekazywanie danych osobowych

11.1  W niektórych przypadkach może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych za granicę.  W razie potrzeby informacje te mogą być przekazywane do krajów lub terytoriów na całym świecie. Przekazanie danych będzie w pełni zgodne ze wszystkimi aspektami ogólnych przepisów o ochronie danych oraz z przepisami krajowymi mającymi zastosowanie do Brintons.

12. Okresy przechowywania danych osobowych

12.1  Kryteria stosowane do określenia okresu przechowywania danych osobowych to odpowiedni ustawowy okres zatrzymywania danych w państwie członkowskim UE.  Po upływie tego okresu dane osobowe, które nie są już niezbędne do wykonania umowy, jej zawarcia, spełnienia ustawowych obowiązków administratora danych lub w związku z postępowaniem sądowym, będą bezpiecznie usuwane.

13. Umowne zobowiązanie podmiotu danych do przekazania danych osobowych oraz możliwe konsekwencje odmowy ich przekazania

13.1  W niektórych przypadkach podania danych osobowych wymaga prawo (np. przepisy podatkowe) lub postanowienia umowne (np. nazwisko i adres klienta).  Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych w chwili zawarcia umowy. Odmowa przekazania danych osobowych spowodowałoby, że nie można byłoby zawrzeć umowy z osobą, której dane dotyczą.

14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

14.1  Nie przetwarzamy danych osobowych w celu automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

15. Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji

15.1. Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o pracę na potrzeby rekrutacji. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną, jeżeli zgłaszający składa u administratora danych odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego na naszej stronie internetowej.  W przypadku zawarcia przez administratora danych umowy o pracę przekazane dane będą przechowywane celem spełnienia wymogów prawny mych regulujących stosunek pracy. Jeżeli umowa o pracę nie zostanie zawarta, dokumenty zebrane w procesie rekrutacji zostaną automatycznie usunięte w ciągu dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żaden inny prawnie uzasadniony interes administratora danych, jak na przykład stosowne przepisy prawa krajowego, nie będzie stanowić przeszkody do ich usunięcia.

16. Informacje ogólne

16.1. Praw wynikających z niniejszej informacji o polityce prywatności nie można przenieść na żadną inną osobę.  Możemy przenieść nasze prawa zgodnie z niniejszą informacją o polityce prywatności, jeżeli mamy uzasadnione podejrzenia, że nie będzie to miało wpływu na prawa użytkownika.

16.2 Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którekolwiek z postanowień niniejszej informacji o polityce prywatności (lub fragment dowolnego postanowienia) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to takie postanowienie lub jego część zostanie, w wymaganym zakresie, uznana za usunięte, a ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej informacji o prywatności pozostanie nienaruszona.

16.3 O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie strony w wykonywaniu jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego nie będzie uważane za zrzeczenie się tego lub innego prawa lub środka.

16.4  Niniejsza informacja o polityce prywatności podlega prawu Anglii i Walii i podlega zgodnej z nim wykładni. Wszelkie spory z niej wynikające będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

17. Zmiany w Informacji o Ochronie Prywatności

17.1  Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce w dniu 30 kwietnia 2018 r.  Możemy wprowadzić dalsze aktualizacje tej strony w celu odzwierciedlenia zmian w prawie lub naszych zasadach ochrony prywatności.  Jednakże nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych w żaden nowy sposób bez Państwa zgody.